Všeobecné obchodné podmienky

Stavebniny BAUMA.sk sa nachádzajú v obci Modranka, mestská čať Trnavy.

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky slúžia k tomu, aby obchodné vzťahy so zákazníkmi mali právne záväzný základ pre obe strany. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia občanským, obchodným zákonníkom a týmito obchodnými podmienkami.

Predávajúci:
Bauma.s.r.o.
Sereďská 4012/247
91705 Trnava
IČO: 46987266 IČ DPH: SK2023706795
Zapísaná v OR Krajského súdu v Trnave, oddiel s.r.o, vložka číslo 30997/T
Kontakt: email: baumaobchod@gmail.com, tel: +(421)917 215 291
Kupujúci:

Kupujúci– koncový užívateľ – fyzická alebo právnická osoba (ďalej len koncový uživateľ) pri zahájení obchodného vzťahu poskytne predávajúcemu svoje kontaktné a osobné údaje. Právne vzťahy predávajúceho s koncovým uživateľom vyslovene neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb a v znení neskorších predpisov ďalej len Občiansky zákonník.

2. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Všetky údaje ktoré zákazník zadáva podliehajú ustanoveniam . Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Prevadzkovateľom týchto stránok a súčastne spracovateľom osobných údajov v zmysle uvedeného zákona je spoločnosti Bauma s.r.o. Zákazník registráciou súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov spoločnosťou Bauma s.r.o.. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy zákazníkov v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejňované, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou alebo platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovar (poskytnutie mena a adresy ).
Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 23.2. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:
Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, ičo:36 631 124 ,Zapísaná v Ochodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa ,Vložka číslo: 803/S.
LASER – SK, spol. s r.o., so sídlom Stöcklova 14, 08501 Bardejov , IČO 36 501 301
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 15768/P

3. Objednávanie tovaru

Zákazník si prostredníctvom e-shopu zostaví objednávku tovaru, ktorá obsahuje druh tovaru, jeho množstvo, cenu, meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej (oprávnenej) za objednanie a prevzatie tovaru, miesto dodania a spôsob vykládky. Táto objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a zákazník jej odoslaním potvrzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom, a súhlasí s nimi. Na základe objednávky zašle predávajúci na e-mail zákazníka prehľad objednaného tovaru s uvedením jeho druhu, množstva a ceny. Tento prehľad nie je záväzný a konečná cena sa môže líšiť s ohľadom na prípadné zmeny cien na strane dodavateľov predávajúceho.
Po odsúhlasení konečnej ceny objednávky zákazníkom mu bude na jeho e-mail odoslaná výzva k platbe, ktorá obsahuje celkovú cenu objednávky a prehľad o druhu a množstve tovaru, nákladoch na dopravu a manipuláciu s nákladom (množstvo paliet a výška záloh na ne, vykládka hydraulickou rukou a pod.). Ceny môžu byť zmenené v závislosti na zmene množstva objednaného tovaru. Počet paliet, ktoré budú zákazníkovi skutočne účtované, môže byť odlišný od pôvodne objednaného počtu paliet – zvýšené množstvo paliet je predávajúcí oprávnený kupujúcemu doúčtovať. Termín dodania bude so zákazníkom dojednaný telefonicky. Zaplatením kúpnej ceny zákazník záväzne potvrdzuje svoju objednávku a uzatvára tak s predávajúcim kúpnu zmluvu, na základe ktorej sa uskutoční dodanie objednaného tovaru.

4. Storno objednávky

Storno zo strany predávajúceho
1) Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom “Potvrdenie objednávky” až po uplynutie lehoty na dodanie tovaru.
(2) Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru, alebo z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne inak. O stornovaní objednávky bude spotrebiteľ preukázateľne informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
Vyhradzujeme si právo odmietnuť zrealizovať objednávky zákazníka v prípade viacnásobného a neodôvodneného neprevzatia tovaru, alebo v prípade že zákazník tovar viac krát vráti, alebo vráti poškodený tovar. Zákazníka na stornovanie objednávky z našej strany upozorníme do 48 hodín od prijatia objednávky emailom, alebo telefonicky.

V prípade že objednávka nie je stornovaná, považuje sa za záväznú a v tomto zmysle je aj vybavená.

5. Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

Zákazník má právo od kúpy odstúpiť do 14 dní od doručenia tovaru na jeho adresu. Podmienkou je vrátiť nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale s originálom alebo aspoň kópiou faktúry nám pošlite späť v uvedenej lehote – rozhodujúci je dátum odoslania tovaru späť predávajúcemu. Zásielky posielajte výhradne ako štandardný poštový balík, zásielky na dobierku nebudú prijaté. Po prijatí vráteného tovaru vám bude vrátená zodpovedajúca čiastka bankovým prevodom (najneskôr do 15 dní).
(formulár na odstúpenie od zmluvy )

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

6. Reklamácie

Reklamácie sú vybavované štandardným spôsobom v súlade s legislatívou. Doporučujeme zákazníkom venovať patričnú pozornosť prevzatiu tovaru s ohľadom na možné poškodenie a tým predísť prípadným nezrovnalostiam.
Pre reklamáciu prosím vyplnte reklamačný protokol.

6.1. Zodpovednosť za vady

1. Spoločnosť Bauma s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim.

2. Spoločnosť Bauma s.r.o. nezodpovedá za vady vzniknuté:

i. zlou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním alebo použitím a nedodržaním pokynov a odporúčaní spoločnosti Bauma s.r.o.,
ii. používaním alebo skladovaním Tovaru v nevhodných podmienkach, a to najmä s ohľadom na teplotu, prašnosť, alebo vlhkosť prostredia, prípadne z dôvodu priameho slnečného žiarenia,
iii. poškodením prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

3. Bauma s.r.o. reklamáciu zamietne ak zistí, že príčinou vady nie je vadnosť Tovaru, ale konanie Kupujúceho a/alebo tretej osoby.

4. Kupujúci je povinný na reklamáciu predložiť poškodený Tovar a to buď osobne alebo doručiť na adresu firmy Bauma s.r.o., Sereďská 4012/247 , 917 05 Trnava. Kupujúci je povinný reklamovaný Tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, a do balíka treba priložiť faktúru alebo iný doklad o kúpe Tovaru a písomnú reklamáciu vid. 5.2. a časť 2. Zásielku na dobierku nepreberáme.

6.2. Spôsob vybavenia reklamácie

1. Kupujúci je povinný prezrieť doručený Tovar bezodkladne po doručení objednaného Tovaru a v prípade, ak má doručený Tovar akékoľvek vady (napr. je doručený v nesprávnom množstve, kvalite, je poškodený alebo bol doručený iný Tovar, než si Kupujúci prostredníctvom Objednávky objednal) je Kupujúci povinný doručený Tovar spoločnosti Bauma s.r.o. písomne, mailom alebo osobne reklamovať a Tovar vrátiť, najneskôr však v lehote 3 pracovných dní, odo dňa kedy si mohol Kupujúci doručený Tovar prezrieť, ak má Tovar zjavné vady, alebo v lehote 3 pracovných dní odo dňa kedy mohol Kupujúci vady zistiť, ak má tovar skryté vady.

2. V písomnej reklamácii je Kupujúci povinný uviesť:
i. meno a priezvisko Kupujúceho,
ii. číslo Objednávky (ID objednávky),
iii. charakteristiku doručeného a reklamovaného Tovaru,
iv. zrozumiteľným, konkrétnym a jednoznačným spôsobom uviesť, v čom spočíva vadnosť doručeného Tovaru.

3. Písomná reklamácia musí byť zreteľne označená ako „Reklamácia“. Osobne možno Tovar reklamovať v kamennom obchode spoločnosti Bauma s.r.o., Sereďská 4012/247, 917 05 Trnava a to v čase prevádzkových hodín spoločnosti Bauma s.r.o. uvedených na internetovej stránke spoločnosti. Pri osobnej reklamácii v Predajni je Kupujúci povinný predložiť Predávajúcemu reklamovaný Tovar, uviesť dôvody reklamácie, svoje kontaktné údaje a predložiť faktúru alebo iný doklad o kúpe Tovaru.

4. V prípade, ak Kupujúci nereklamuje kúpený Tovar za splnenia podmienok uvedených v predchádzajúcom bode 1, 2 , 3 nároky z vád tovaru Kupujúcemu zanikajú.

5. Kupujúci má nasledovné nároky z vád Tovaru:
i. Odstránenie vady Tovaru opravou Tovaru,
ii. Odstránenie vady Tovaru doručením chýbajúceho Tovaru,
iii. Výmena vadného Tovaru za bezvadný Tovar,
iv. Odstúpenie od Zmluvy.

6. Spôsob, akým sa vybaví reklamácia podľa predchádzajúceho bodu 5. určuje Bauma s.r.o.

7. Bauma s.r.o. informuje Kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie podľa predchádzajúceho bodu najneskôr do 30 dní, a to formou e-mailu doručeného na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedené v Objednávke Tovaru.

8. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť.

7. Platobné podmienky

Platba sa realizuje (po odsúhlasení podmienok objednávky, ceny za tovar, dopravy a manipuláciu, a termínu dodania) jedným z následujúcich spôsobov:
1. Prevodom na bankový účet predávajúceho
2. Platba v hotovosti při osobnom odbere zo skladu predávajúceho
3. Platba pri dodaní na dobierku
Cena je platná do doby splatnosti uvedenej vo výzve k platbe. Po tejto lehote splatnosti sa cena tovaru môže zmeniť. To neplatí pre tzv. akciové ponuky. Tu platí cena len do dátumu uvedeného na internetových stránkach ako dátum skončenia akcie.
V prípade platby zo zahraničia je zákazník povinný uhradiť čiastku v eurách. Pri zadávaní platby je zákazník rovnako povinný uviesť platobný symbol OUR. (všetky poplatky súvisiace s prevodom hradí odosielateľ.) V prípade platby v inej mene alebo pri zadaní symbolu BEN je predávajúci oprávnený rozdiel zákazníkovi doúčtovať.

8. Dodacie podmienky

Tovar je expedovaný podľa možností výrobcu alebo dodávateľa, ďalej podľa dostupnosti produktov a prevozných možností predávajúceho a to v čo najkratšom možnom termíne po záväznom potvrdení objednávky kupujúcim. K záväznému potvrdeniu objednávky zo strany kupujúceho dochádza po predchádzajúcom odsúhlasení termínu dodania, konečnej ceny, spôsobu a termínu dopravy, spôsobu a formy platby, a to uhradením kupnej ceny na účet predávajúceho. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na požadované miesto a jeho prevzatie. Tovar môže prevziať len osoba k tomu oprávnená alebo osoba poverená. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.
Pokiaľ si kupujúci v objednávke dopredu neobjedná u predávajúceho zloženie tovaru z dopravného prostriedku, je povinný previesť zloženie tovaru vlastnými silami a prostriedkami v čo najkratšom čase.
Ak kupujúci odmietne prevziať predmet plnenia bezdôvodne, nesie všetky náklady spojené s dodaním tovaru v plnej výške.
Ak kupujúcií neprevezme predmet plnenia z dôvodu na jeho strane (napr. v dohodnutom termíne nie je na mieste dodania prítomný kupujúci alebo ním určená osoba alebo kupujúci nie je schopný uhradiť kúpnu cenu, popr. nie je schopný zložiť tovar), nesie kupujúci náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.
Ceny tovaru sú uvedené na webovej stránke. V závislosti na množstve objednaného tovaru môže dôjsť k ich zmene.
Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky – hlavne druh a množstvo tovaru a neporušenosť obalu podľa priloženého dodacieho listu.
Pokiaľ kupujúci bez výhrad potvrdí prevzatie zásielky podpisom v dokladoch dopravcu, na dodatočné reklamácie ohľadne druhu, množstva alebo poškodenia tovaru pri doprave nebude braný zreteľ.

9. Doprava

Doprava 1 :

Systém počíta dopravné poplatky na základe hmotnosti odporúčame teda pozorne sledovať výšku poplatku pri zadávaní objednávky. Postup: vložte do košíka požadovaný tovar , kliknite prejsť na objednávku (krok 2) kde sa Vám zobrazia dodacie údaje, následne vyberte typ platby, (v hotovosti, prevodom) následne vyplňte miesto dodania – kraj, okres , obec, a systém Vám automaticky vypočíta cenu za dopravu (Celková cena za dopravu). V prípade ak nechcete ešte prejsť k objednávke tak kliknite na ľavej strane na naše produkty a môžete ďalej vyberať produkty.

Doprava nezahrňuje zloženie materiálu, šofér Vám len podá materiál z auta.

Dopravu tovaru zaisťuje predávajúci. Cena za dopravu tovaru a manipuláciu s nákladom (množstvo paliet a výška záloh na ne, vykládka hydraulickou rukou apod.) je stanovená podľa skutočne vynaložených nákladov v súlade s podmienkami dodávateľov alebo dopravcov, ktoré zaisťujú dodanie tovaru. Uvedené náklady na dopravu a manipuláciu sú zahrnuté do celkovej ceny objednávky, ktorá je uvedená vo výzve k platbe (viď bod 3. Objednanie tovaru).
V prípade, že je doprava tovaru objednaná s vykládkou a dopravou tak zaisťuje vozidlo s hydraulickou rukou, bude kupujúcemu účtovaná vykládka i v prípade, že pri prevzatí tovaru samotnú vykládku odmietne a tovar vyloží vlastnými silami.
V niekorých prípadoch môže byť doprava zaisťovaná zdarma, napríklad pri väčšom množstve objednaného tovaru alebo keď je dodavatelom predávajúceho zaistená bezplatná doprava.
Pri odbere plne naloženého kamiónu môže byť cena tovaru znížená, pokiaľ kupujúci splní tieto podmienky:
odber v množstve plne naloženého kamiónu
jedno miesto nakládky a jedno miesto vykládky na území SR
príjazd na miesto vykládky po spevnenej ceste
na mieste bude vykládka zaistená tak, aby jej doba nepresiahla jednu hodinu od príjazdu kamiónu
na miesto vykládky bude prítomná osoba oprávnená v mene kupujúceho k prevziatiu tovaru, jeho kontrole (množstvo, druh, akosť, stav paliet) a potvrdenie prevzetia tovaru na dodacom liste predávajúceho.

10. Používané doklady

Elektronická verzia objednávky – vyplňuje ju kupujúci na www.bauma.sk .
Objednávka telefonická – v prípade operatívnej potreby už registrovaného kupujúceho.
Potvrdenie objednávky – výzva k zaplateniu (odoslaná na e-mail).
Vystavenie daňového zálohového dokladu potvrdzujúceho prijatie úhrady na účet – iba u platby predom (originál pre kupujúceho, kópia pre predávajucého).
Vystavenie dodacieho listu a jeho potvrdenie kupujúcim pri prevzatí tovaru (originál a jedna kópia. Originál pre predávajúceho, kópia pre kupujúceho).
Vystavenie faktúry – daňového dokladu, predanie súčasne s tovarom alebo zaslanie originálu kupujúcemu po dodaní tovaru (originál kupujúci, kópia predávajíúci).

11. Paletové hospodárstvo

Paletové hospodárstvo sa pri účtovaní riadi platnými cenníkmi výrobcu a dodávateľa predávajúceho, týka sa to i poplatku za opotrebenie.
Za palety je účtovaná zúčtovacia cena. Nepoškodené, znovu použiteľné palety je možné vrátiť do skladu spoločnosťi Bauma s.r.o..
Lehota pre vrátenie paliet je rovnaká ako u výrobcu, obvykle je 12 mesiacov, u niektorých výrobcoch 6 mesiacov. Pri vrátení je nutné predložiť kópie daňových dokladov (alebo ich čísla).

12. Zodpovednosť za správnosť údajov

Vzhľadom ku skutočnosti, že informácie uvedené na webovej stránke sú preberané od tretích strán a môžu preto obsahovať nepresnosti, nemôžeme bezvýhradne garantovať ich informačnú hodnotu. Nenesieme teda zodpovednosť za škody, ktoré by mohli vzniknúť použitím informácií z našej webovej stránky.

13. Zákaznícka podpora

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícií a v priebehu celého procesu obchodu Vám budeme nápomocní pri riešení prípadných problémov.

14. Reklamačný poriadok

Všeobecné podmienky reklamácie

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný si dodaný tovar dôkladne prehliadnúť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených chybách. Kupujúcí môže oprávnenú reklamáciu podať jednou z nasledujúcich možností:

a) na e-mailovú adresu prevádzkovateľa baumaobchod@gmail.com

b) poštou na adresu prevádzkovateľa:
Bauma s.r.o.
Sereďská 4012/247
91705 Trnava
Kupujúci je povinný uviesť:

a) číslo objednávky,

b) doložiť doklad o vlastníctve tovaru (faktúra, daňový doklad, dodací list),

c) najvýstižnejší popis chýb a ich prejavov.
Povinnosti predávajúceho
Predávajúci rozhodne o reklamácií najneskôr do 15 pracovných dní a vyrozumie o tom kupujúceho e-mailom alebo telefonicky. Reklamácie vrátane odstránenia chyby budú vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.
Reklamácia uplatnená v záručnej dobe
Všeobecné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa na tovar, ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.
Ku každému tovaru je priložený dodací list (popr. faktúra, daňový doklad), ktorý môže slúžiť zároveň ako záručný list, pokiaľ ten nie je priložený. Prevziatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom dodacieho (prepravného) listu. Pokiaľ nie je tovar osobne odobraný, rozumie sa prevziatim tovaru okamih, kedy sa tovar preberá od dopravcu.
Pokiaľ odberateľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi dodacím (prepravným) listom a skutočne dodaným tovarom alebo neobdržal sa zásielkou správne vyplnený dodací list, je povinný podať ihneď písomne správu adresovanú na meno obchodníka, ktorý vyhotovil faktúru. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa nebezpečiu, že mu prípadná neskoršia reklamácia nebude uznaná.

Záručné podmienky

a) Dĺžka záruky je uvedená na dodacom alebo záručnom liste. Táto doba začína plinúť dňom vystavenia a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny sa záručná doba nepredlžuje. Zákazník dostane nový záručný list, kde bude uvedené nové i pôvodné výrobné číslo. Ďalšia prípadná reklamácia sa bude uplatňovať na základe tohoto záručného listu.

b) Ak je chyba odstrániteľná u zákazníka či v autorizovanom servise, bude chyba bezplatne odstránená, v opačnom prípade bude tovar vymenený na náklady servisného strediska. Tovar musí byť v pôvodnom obale a v úplnom stave vrátane príručiek a ostatného príslušenstva. Ku každej položke musí byť pripojená kópia dodacieho listu a presný popis chýb a početnosť výskytu.

c) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
– poškodený tovar pri preprave (nutne riešiť s dopravcom),
– neodborné inštalácie, zachádzanie či obsluhy alebo použitie tovaru v rozpore so stanoveným technologickým postupom ,
– používaný tovar v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácií alebo iného porušenia technologického postupu,
– poškodenie tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s technologickými či inými podmienkami uvedenými v dokumentácií,
– poškodený tovar nesprávnym zapojením alebo zapojením do siete neodpovedajúcej príslušnej norme STN

Reklamačné podmienky
Pri prevzatí tovaru je v záujme kupujúceho starostlivo si prekontrolovať obsah zásielky a prípadné chyby okamžite uplatniť u pedávajúceho, na neskoršiu reklamáciu ohľadne druhu, množstva alebo poškodenia tovaru pri doprave nebude braný ohľad. Podpísaním dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že tovar bol dodaný v poriadku.

Doporučenie pre preberanie tovaru
Vzhľadom k tomu, že dopravu Vami objednaného tovaru vo väčšine prípadov zaisťuje tretia osoba, dodržujte nasledujúci postup:
Pri dodaní tovaru si starostlivo skontrolujte stav tovaru. Ak je všetko v poriadku, potvrďte prevzatie tovaru podpísaním dodacieho (prepravného) listu. Jeho podpísaním vyjadrujete súhlas s tým, že tovar bol dodaný bez chýb a v množstve, ktoré je uvedené v dodacom liste.
Ak má tovar akékoľvek chyby v okamihu dodania alebo nesúhlasí druh alebo množstvo, je nutné tieto skutočnosti poznamenať na dodacom (prepravnom) liste. Ak je tovar poškodený, môže kupujúci prevziatie odmietnúť.
Pokiaľ nebudú zaznamenané informácie o chybách na dodacom (prepravnom) liste, reklamačné konanie nebude zahájené.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1 tel. č.: 033/5512 689
________________________________________
Posledná aktualizácia : 19.6.2017

Príloha č.1: reklamačný formulár

Menu